1. Statut szkoły
 2. Regulamin oddziałów przedszkolnych
 3. Program adaptacyjny dla klas I
 4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 5. Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 6. Regulamin samorządu uczniowskiego
 7. Regulamin rady rodziców
 8. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników – obowiązuje od 1 IX 2020 r.
 9. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 10. Regulamin świetlicy 2020/2021,karta zgłoszenia
 11. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 12. Regulamin uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
 13. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
 14. Zasady organizowania wycieczek szkolnych
 15. Programy nauczania 2017/2018
 16. Podręczniki szkolne 2021/2022
 17. Szkolny zestaw podręczników 2022/2023
 18. Szkolny zestaw programów nauczania 2022/2023
 19. Karty pracy wych. przedszkolne 2021/2022
 20. Ceremoniał
 21. Wypadki uczniów – procedury
 22. Wypadki uczniów – protokół powypadkowy
 23. Wypadki uczniów – notatka służbowa
 24. Leki – podawanie uczniowi
 25. Koncepcja pracy szkoły
 26. Oświadczenie rodziców w sprawie udziału dziecka w lekcjach religii lub etyki
 27. Obwód SP 3 od roku szk. 2017/2018
 28. Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 29. Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 30. Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 31. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019/2020
 32. Procedury postępowania
 33. Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej
 34. Wymagania edukacyjne
 35. Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych
 36. Regulamin monitoringu
 37. Procedura bezpieczeństwa – zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19  – aktualizacja
 38. Regulamin zdalnego nauczania
 39. Regulamin organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej.
 40. Regulamin pracy komisji przetargowej
 41. Regulamin udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy.
 42. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego oraz wyrównywania różnic programowych.
 43. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia/dziecka przybywającego z zagranicy.
 44. Zarządzenie Nr 40 /2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu kontroli zarządczej.
 45. Regulaminu kontroli zarządczej (Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2020/2021).
 46. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (załączniki docx).
 47. Harmonogram imprez i uroczystości.
 48. Realizacja godziny dostępności nauczyciela (aktualizacja 6.11.2022).

 

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej: zał.1 – kl.0zał.2 – szkoła podstawowa

Podstawa programowa – obowiązuje od 1 IX 2017 r. (Dz.U.2017.356):
Zał.1 – wychowanie przedszkolne
Zał.2 – szkoła podstawowa (wstęp)
I etap edukacyjny (kl.I-III) – edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny (kl.IV-VIII) – informacje ogólne
Przedmioty: j.polskij.obcymuzykaplastykahistoriawosprzyrodageografiabiologiachemiafizykamatematykainformatykatechnikawfed. dla bezpieczeństwawdżretyka