1. Statut szkoły
 2. Regulamin oddziałów przedszkolnych
 3. Program adaptacyjny dla klas I
 4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 5. Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 6. Zmiany w Regulaminie Pracy Szkoły
 7. Regulamin samorządu uczniowskiego
 8. Regulamin rady rodziców
 9. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników – obowiązuje od 1 IX 2020 r.
 10. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 11. Regulamin świetlicy 2020/2021,karta zgłoszenia
 12. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 13. Regulamin uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
 14. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
 15. Zasady organizowania wycieczek szkolnych
 16. Programy nauczania 2017/2018
 17. Podręczniki szkolne 2021/2022
 18. Szkolny zestaw podręczników 2022/2023
 19. Szkolny zestaw podręczników 2023/2024
 20. Szkolny zestaw programów nauczania 2022/2023
 21. Karty pracy wych. przedszkolne 2021/2022
 22. Ceremoniał
 23. Wypadki uczniów – procedury
 24. Wypadki uczniów – protokół powypadkowy
 25. Wypadki uczniów – notatka służbowa
 26. Leki – podawanie uczniowi
 27. Koncepcja pracy szkoły
 28. Oświadczenie rodziców w sprawie udziału dziecka w lekcjach religii lub etyki
 29. Obwód SP 3 od roku szk. 2017/2018
 30. Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 31. Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 32. Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 33. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019/2020
 34. Procedury postępowania
 35. Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej
 36. Wymagania edukacyjne
 37. Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych
 38. Regulamin monitoringu
 39. Procedura bezpieczeństwa – zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19  – aktualizacja
 40. Regulamin zdalnego nauczania
 41. Regulamin organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej.
 42. Regulamin pracy komisji przetargowej
 43. Regulamin udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy.
 44. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego oraz wyrównywania różnic programowych.
 45. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia/dziecka przybywającego z zagranicy.
 46. Zarządzenie Nr 40 /2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu kontroli zarządczej.
 47. Regulaminu kontroli zarządczej (Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2020/2021).
 48. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (załączniki docx).
 49. Harmonogram imprez i uroczystości.
 50. Realizacja godziny dostępności nauczyciela (aktualizacja 28.03.2023).

 

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej: zał.1 – kl.0zał.2 – szkoła podstawowa

Podstawa programowa – obowiązuje od 1 IX 2017 r. (Dz.U.2017.356):
Zał.1 – wychowanie przedszkolne
Zał.2 – szkoła podstawowa (wstęp)
I etap edukacyjny (kl.I-III) – edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny (kl.IV-VIII) – informacje ogólne
Przedmioty: j.polskij.obcymuzykaplastykahistoriawosprzyrodageografiabiologiachemiafizykamatematykainformatykatechnikawfed. dla bezpieczeństwawdżretyka