Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM

Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 marca 2024 r. dotyczącym zasad organizacji dyżurów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w okresie wakacyjnym w 2024 r. informuję, że w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie dyżur wakacyjny nie będzie organizowany.

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego z naszej szkoły, którzy są chętni zapisać swoje dzieci na dyżur wakacyjny mogą to zrobić w pozostałych placówkach pełniących dyżur wakacyjny (Można zapisać dziecko wyłącznie do jednej placówki na terenie miasta Gostynina).

Dyżur wakacyjny w PLACÓWKACH MIEJSKICH organizowany jest
od 1 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie wakacji podejmuje dyrektor placówki kierując się zasadą pierwszeństwa przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopów. Ponadto korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie wakacji odbywa się zgodnie z możliwościami organizacyjnymi placówki.

Wypełnioną, podpisaną Kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny należy dostarczyć do danej placówki w terminie od 13 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/opiekunowie prawni mogą pobierać ze strony internetowej danej placówki lub w jej siedzibie.

Dyrektor szkoły
Beata Wasiak-Grudzińska

Zarządzenie nr 30/2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gostynina