Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,
że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
ul. gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin
tel: 24 236 02 20, e-mail: sp3dyr@onet.pl
NIP: 971-05-59-632   REGON 000903340

 

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie:

Mariusz Smardzewski
ul. gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem: ul. gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin, tel.:24 236 02 20, 24 236 02 21, e-mailowo:sp3dyr@onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e- mail: iodmzesip@wp.pl. lub pisemnie pod                            adresemAdministratora
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest kształcenie, wychowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest promocją placówki oraz wydarzeń i imprez organizowanych w szkole / przedszkolu.
 5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie przesłanek:
 • • art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a więc w skrócie wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa tj. z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 • • art. 6 ust 1 lit. „a” „RODO”, a więc w skrócie wyrażenie „zgody” dla danych wykraczających poza przepisy prawa.
 1. Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
  (np. dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2/, 00- 193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, w przypadku gdyzachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie (pisemnie na adres Administratora lub e-mailowo: sp3dyr@onet.pl)
 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.