Gmina Miasta Gostynina realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „W drodze do sukcesu”. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 104 uczniów (w tym 58 dziewcząt), podniesienie kompetencji zawodowych min. 15 nauczycieli (w tym 8 nauczycielek) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie do 28.06.2019 roku, poprzez objęcie ich dodatkową ofertą edukacyjną oraz doposażenie w tym okresie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i TIK.

Tytuł projektu: „W drodze do sukcesu”

Wnioskodawca: Gmina Miasta Gostynina

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

09-500 Gostynin,  ul. Gen. Józefa Bema 23,  tel. 24 236 02 20

Okres realizacji: od 14-08-2017 r. do 28-06-2019 r.

Wartość ogółem:  175 100,95 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 146 372,95 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).


 
Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 104 uczniów (w tym 58 dziewcząt), podniesienie kompetencji zawodowych u minimum 15 nauczycieli (w tym 8 nauczycielek) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie do 28.06.2019 roku, poprzez objęcie ich dodatkową ofertą edukacyjną oraz doposażenie w tym okresie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i TIK.

Uczniowie będą uczestniczyli w bezpłatnych dodatkowych zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych, kołach zainteresowań i zajęciach specjalistycznych. W szkole stworzone zostaną warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych. Uzupełniona zostanie także baza dydaktyczna placówki w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania. Uczniowie będą kształtowali swoje kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Projekt zakłada także doskonalenie zawodowe minimum 15 nauczycieli, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Planowane działania:

 • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 • Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez realizację zajęć dodatkowych
 • Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania
 • Doskonalenie nauczycieli.

 

Zakładane efekty:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 104 (58 dziewcząt, 46 chłopców)
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych -1
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 15 (w tym 8 kobiet)
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z przyrody o minimum 20% po realizacji zajęć dodatkowych – 24 (16 dziewcząt, 8 chłopców)
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka niemieckiego o minimum 20% po realizacji zajęć dodatkowych– 24 (14 dziewcząt, 10 chłopców)
 • Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje cyfrowe o minimum 20% po realizacji zajęć dodatkowych– 24 (12 dziewcząt, 12 chłopców)
 • Liczba uczniów, u których na nastąpiła poprawa wyników ze sprawdzianu po realizacji zajęć wyrównawczych z matematyki – 32 (16 dziewcząt, 16 chłopców)
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie -1
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie -104 (58 dziewcząt 46 chłopców)
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie minimum 15 (w tym 8 kobiet)
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 3 (3 kobiety, 0 mężczyzn)
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie innowacyjnych metod nauczania – 10 (w tym 6 kobiet)
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 10 (w tym 6 kobiet)

 

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

09-500 Gostynin,  ul. gen. Józefa Bema 23,  tel. 24 236 02 20; e-mail sp3dyr@onet.pl

Regulamin rekrutacji do projektu (pdf)

Formularz zgłoszenia udziału w projekcie (pdf)

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek : 8:00-14:00


Tygodniowy harmonogram zajęć

Program nauczania języka niemieckiego

Program zajęć doskonalących z przyrody

Program zajęć z matematyki

Program zajęć doskonalących komputerowych

Sprawozdanie z projektu za I semestr 2017/2018