Dyżur wakacyjny. Informacja dla rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zasad organizacji dyżurów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina w okresie wakacyjnym w 2023 r. informuję, że w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie opieka wakacyjna dla dzieci uczęszczających do naszej placówki oraz Przedszkola nr 4 organizowana będzie w terminie od 01. 07. 2023 r. do 28. 07. 2023 r.

Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w okresie wakacji podejmuje dyrektor placówki kierując się zasadą pierwszeństwa przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopów. Ponadto korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie wakacji odbywa się zgodnie z możliwościami organizacyjnymi placówki.

Kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny będzie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej od 15 maja 2023 r.

Wypełnioną i podpisaną kartę należy złożyć w terminie 15-31. 05. 2023 r. w sekretariacie szkoły.

 Wniosek

Dyrektor szkoły
Beata Wasiak-Grudzińska