Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

czytaj więcej...

Ogłoszenie nr 62745-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.

Zbieranie ofert do 09 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9.00

Otwarcie ofert 09 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9.15

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oferta na sukcesywną dostawę

Zał. nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 4 - Wzór umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki

Zał. nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 6 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 7 - Oświadczenie dotyczące podwykonawców

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ed42ee4-1338-44d1-be3a-595cef2e5f70