Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyszłość zaczyna się dziś

Tytuł projektu i nazwa programu: „Przyszłość zaczyna się dziś” - projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.  

 

Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina

Realizatorzy: - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin,

                - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin,

                - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, ul. Polna 36,
                  09-500 Gostynin.

Całkowita wartość projektu:  1 028 108,69 zł

Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFS): 822 486,95 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 126 309,24 zł

Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego: 79 312,50 zł

Termin realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.

Grupa docelowa: 236 uczniów (w tym 111 kobiet) oraz 34 nauczycieli (w tym 30 kobiet).

 

 1. Cel główny projektu: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 236 uczniów (w tym 111 kobiet) oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 3 Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gostynina przez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych u 34 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach.
 
 1. Zakres projektu obejmuję realizację 5 zadań:
  1. Zajęcie wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego.
  2. Zajęcia rozwijające z programowania i nauk przyrodniczych.
  3. Szkolenia dla nauczycieli.
  4. Zakup doposażenia.
  5. Indywidualizacja nauczania.

 

Z przeprowadzonych w szkołach diagnoz wynika, że 130 uczniów nie radzi sobie z nauką matematyki, a 106 z nauką jęz. angielskiego. Wielu uczniów nie ma możliwości korzystania z dodatkowych, płatnych zajęć z tych przedmiotów. W związku z tym projekt zakłada organizację zajęć wyrównujących braki z zakresu wiedzy matematycznej i językowej przy zastosowaniu innowacyjnych metod pracy. Uczniowie uczestniczący w zajęciach z matematyki będą również uczestniczyć w zajęciach rozwijających z programowania, a uczniowie korzystający z zajęć z jęz. angielskiego będą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach rozwijających z nauk przyrodniczych. W ten sposób rozwijane będą kompetencje kluczowe oraz kształtowane umiejętności uniwersalne. Dodatkowo, 34 nauczycieli zadeklarowało chęć uczestnictwa w projekcie ze względu na potrzebę ciągłego doskonalenia i uzupełniania wiedzy. Zostaną dla nich zorganizowane specjalistyczne szkolenia. Spośród Grupy docelowej 57 uczniów będzie również objętych indywidualizacją nauczania. Są to osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dla których przewidziano zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno – kompensacyjne. Projekt zakłada również zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji założonych efektów.  

Planowane efekty:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3
 2. Liczba szkół, w których pracowanie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3
 3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 212
 4. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 34
 5. Liczba uczniów, u których nastąpiło zmniejszenie trudności w spełnieniu wymogów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych: 51

 Wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 17
 2. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3
 3. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 3
 4. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 236
 5. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 1%
 6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK): 3
 7. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 34
 8. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu: 17
 9. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: 57

 

Dane kontaktowe:

Beneficjent:

Gmina Miasta Gostynina

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

tel. 24 236 07 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizatorzy (Biura Projektu):

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 22 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. Gen. J. Bema 23,  09-500 Gostynin, tel. 236 02 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, ul. Polna 36, tel. 24 235 20 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy realizacji ww. projektu przestrzegana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

DOKUMENTY

 1. Zarządzenie – rekrutacja
 2. Zał. 1- Formularz zgłoszeniowy ucznia
 3. Zał. 2- Deklaracja udziału w Projekcie - uczeń
 4. Zał. 3- Formularz dotyczący spełnienia  kryteriów - uczeń
 5. Zał. 4- Formularz zgłoszeniowy nauczycieli
 6. Zał. 5- Deklaracja udziału w Projekcie –nauczyciel
 7. Zał. 6- Formularz dotyczący spełnienia kryteriów - nauczyciel
 8. Zał. 7- Oświadczenie uczestnika projektu

 

PROGRAMY

 1. MAŁY PROGRAMISTA
 2. Programowanie i robotyka
 3. Program zajęć z matematyki
 4. Program zajęć doskonalących z przyrody
 5. Program zajęć z języka angielskiego
 6. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 7. Program zajęć logopedycznych
 8. Program zajęć przyrodniczych kl. II i III
 9. Program zajęć wyrownawczych z językam angielskiego kl. II i III
 10. Program zajęć wyrównawczych z matematyki kl.II
 11. Program zajęć wyrównawczych z matematyki kl.III