Tytuł projektu i nazwa programu: „Przyszłość zaczyna się dziś” - projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.  

W ramach projektu „Aktywna tablica” nasza szkoła została doposażona w nowoczesny sprzęt informatyczny. Tablice interaktywne zamontowano w dwóch salach lekcyjnych.  Uczniowie mogą z nich korzystać podczas różnego rodzaju zajęć: od edukacji wczesnoszkolnej poprzez ciekawe zajęcia przyrodnicze, geograficzne do języków obcych. Wiadomym jest, że interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy stają się dynamiczniejsze i ciekawsze, a dla uczniów to nauka i zabawa. W trakcie zajęć przeprowadzonych  w klasie IIIa uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali interaktywne ćwiczenia  „Z KROPKĄ W TLE”.  Zadania stawiane do wykonania dostosowane były do możliwości dzieci, rozwijały percepcję wzrokowo–słuchową, pozwalały samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną, stanowiły doskonały trening manualny. Wykorzystanie tablicy interaktywnej dostarczyło uczniom nie tylko nowych, dynamicznych doświadczeń, ale i dużo radości. 

W ramach realizacji projektu rządowego „Aktywna tablica” w dniu 29 sierpnia odbyło się szkolenie nauczycieli naszej placówki dotyczące obsługi tablicy interaktywnej.  Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy XSEROSERWIS z PŁOCKA.
Celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom ogólnych informacji nt. pracy z tablicą  interaktywną oraz  sposobów efektywnego korzystania z tablicy interaktywnej w procesie nauczania w celu podwyższenia efektów uczenia się.

Szkoła Podstawowa nr 3 uczestniczy w tym roku szkolnym w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.
W ramach programu szkoła pozyskała nowe wyposażenie w postaci dwóch tablic interaktywnych z projektorem oraz nagłośnieniem. Nowy 
sprzęt wzobogacił wyposażenie sal: 44n i 25.