1. Statut szkoły
 2. Regulamin oddziałów przedszkolnych
 3. Program adaptacyjny dla klas I
 4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny + Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w r. szk. 2020/2021
 5. Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 6. Regulamin samorządu uczniowskiego
 7. Regulamin rady rodziców
 8. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników - obowiązuje od 1 IX 2020 r.
 9. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 10. Regulamin świetlicy 2020/2021,karta zgłoszenia
 11. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 12. Regulamin uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
 13. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
 14. Zasady organizowania wycieczek szkolnych
 15. Programy nauczania 2017/2018
 16. Podręczniki szkolne 2020/2021
 17. Karty pracy wych. przedszkolne 2020/2021
 18. Ceremoniał
 19. Wypadki uczniów - procedury
 20. Wypadki uczniów - protokół powypadkowy
 21. Wypadki uczniów - notatka służbowa
 22. Leki - podawanie uczniowi
 23. Koncepcja pracy szkoły
 24. Oświadczenie rodziców w sprawie udziału dziecka w lekcjach religii lub etyki
 25. Obwód SP 3 od roku szk. 2017/2018
 26. Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 27. Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 28. Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 29. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019/2020
 30. Procedury postępowania
 31. Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej
 32. Wymagania edukacyjne
 33. Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych
 34. Regulamin monitoringu
 35. Procedura bezpieczeństwa - zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 
 36. Regulamin zdalnego nauczania
 37. Regulamin organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej.

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej: zał.1 - kl.0, zał.2 - szkoła podstawowa

Podstawa programowa - obowiązuje od 1 IX 2017 r. (Dz.U.2017.356): 
Zał.1 - wychowanie przedszkolne
Zał.2 - szkoła podstawowa (wstęp)
I etap edukacyjny (kl.I-III) - edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny (kl.IV-VIII) - informacje ogólne
Przedmioty: j.polski, j.obcy, muzyka, plastyka, historia, wos, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wf, ed. dla bezpieczeństwa, wdżr, etyka