1. Statut szkoły
 2. Regulamin oddziałów przedszkolnych
 3. Program adaptacyjny dla klas I
 4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 5. Harmonogram imprez i uroczystości
 6. Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 7. Regulamin samorządu uczniowskiego
 8. Regulamin rady rodziców
 9. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników
 10. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 11. Regulamin świetlicy, karta zgłoszenia
 12. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 13. Regulamin uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
 14. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
 15. Zasady organizowania wycieczek szkolnych
 16. Programy nauczania 2014-17
 17. Programy nauczania 2015-18
 18. Programy nauczania 2016-19
 19. Programy nauczania 2017/2018
 20. Podręczniki szkolne 2017/2018
 21. Podręczniki szkolne 2018/2019 (klasy 1-8)
 22. Podręczniki szkolne 2018/2019 (klasy 3 oddziału gimnazjalnego)
 23. Podręczniki szkolne 2019/2020
 24. Karty pracy - wychowanie przedszkolne 2018/2019
 25. Ceremoniał
 26. Wypadki uczniów - procedury
 27. Wypadki uczniów - protokół powypadkowy
 28. Wypadki uczniów - notatka służbowa
 29. Leki - podawanie uczniowi
 30. Koncepcja pracy szkoły
 31. Przyznawanie tytułu Najwybitniejszy Absolwent SP3 Gostynin
 32. Oświadczenie rodziców w sprawie udziału dziecka w lekcjach religii lub etyki
 33. Zgłoszenie do zapisu w kl. I dziecka z obwodu szkoły, rok. szk. 2018/2019
 34. Obwód SP 3 od roku szk. 2017/2018
 35. Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 36. Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 37. Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 38. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 39. Procedury postępowania
 40. Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej


Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej: zał.1 - kl.0, zał.2 - szkoła podstawowa

Podstawa programowa - obowiązuje od 1 IX 2017 r. (Dz.U.2017.356): 
Zał.1 - wychowanie przedszkolne
Zał.2 - szkoła podstawowa (wstęp)
I etap edukacyjny (kl.I-III) - edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny (kl.IV-VIII) - informacje ogólne
Przedmioty: j.polski, j.obcy, muzyka, plastyka, historia, wos, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wf, ed. dla bezpieczeństwa, wdżr, etyka