1. Statut szkoły
 2. Regulamin oddziałów przedszkolnych
 3. Program adaptacyjny dla klas I
 4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny + Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w r. szk. 2019/2020
 5. Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie
 6. Regulamin samorządu uczniowskiego
 7. Regulamin rady rodziców
 8. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników
 9. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 10. Regulamin świetlicy, karta zgłoszenia
 11. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 12. Regulamin uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
 13. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
 14. Zasady organizowania wycieczek szkolnych
 15. Programy nauczania 2014-17
 16. Programy nauczania 2015-18
 17. Programy nauczania 2016-19
 18. Programy nauczania 2017/2018
 19. Podręczniki szkolne 2019/2020
 20. Karty pracy - wychowanie przedszkolne 2018/2019
 21. Ceremoniał
 22. Wypadki uczniów - procedury
 23. Wypadki uczniów - protokół powypadkowy
 24. Wypadki uczniów - notatka służbowa
 25. Leki - podawanie uczniowi
 26. Koncepcja pracy szkoły
 27. Przyznawanie tytułu Najwybitniejszy Absolwent SP3 Gostynin
 28. Oświadczenie rodziców w sprawie udziału dziecka w lekcjach religii lub etyki
 29. Zgłoszenie do zapisu w kl. I dziecka z obwodu szkoły, rok. szk. 2018/2019
 30. Obwód SP 3 od roku szk. 2017/2018
 31. Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 32. Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 33. Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 34. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 35. Procedury postępowania
 36. Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej
 37. Wymagania edukacyjne


Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej: zał.1 - kl.0, zał.2 - szkoła podstawowa

Podstawa programowa - obowiązuje od 1 IX 2017 r. (Dz.U.2017.356): 
Zał.1 - wychowanie przedszkolne
Zał.2 - szkoła podstawowa (wstęp)
I etap edukacyjny (kl.I-III) - edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny (kl.IV-VIII) - informacje ogólne
Przedmioty: j.polski, j.obcy, muzyka, plastyka, historia, wos, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wf, ed. dla bezpieczeństwa, wdżr, etyka